The Collected Writings of the Master Archivist

“Jia zhou Hua Xian ren she qu jian shi” 加州花縣人社區簡史 (A short history of the Huan Xian community in California)

Download article: "Jia zhou Hua Xian ren she qu jian shi" 加州花縣人社區簡史 (A short history of the Huan Xian community in California)
Publisher 出版商: Hua qiao Hua ren li shi yan jiu 華僑華人歷史研究 [Overseas Chinese history studies]. Beijing: Overseas Chinese History Research Institute and Overseas Chinese Historical Society, 1990-92, pp. 57-60.
Category 類別: Digitized Articles
Media tags: , , | Comments closed