The Collected Writings of the Master Archivist

“Meiguo Hua ren li shi yu she hui de yan jiu zai di er ci shi jie da zhan hou de fa zhan” 美國華人歷史與社會的研究在第二次世界大戰後的發展 (The development of research in America on Chinese American history and society after World War II)

Download article: "Meiguo Hua ren li shi yu she hui de yan jiu zai di er ci shi jie da zhan hou de fa zhan" 美國華人歷史與社會的研究在第二次世界大戰後的發展 (The development of research in America on Chinese American history and society after World War II)
Publisher 出版商: Hua qiao Hua ren li shi yan jiu 華僑華人歷史研究 [Overseas Chinese history studies]. Beijing: Overseas Chinese History Research Institute and Overseas Chinese Historical Society, 1993, pp. 14-22.
Category 類別: Digitized Articles
Media tags: , | Comments closed