The Collected Writings of the Master Archivist

Media tags Archives: 1993

“Za tan Zhongguo chu qi hang kong shi de yan jiu” 雜談中國初期航空史的研究 (Miscellaneous aspects in the study of early aviation history in China)

“Za tan Zhongguo chu qi hang kong shi de yan jiu” 雜談中國初期航空史的研究 (Miscellaneous aspects in the study of early aviation history in China)

Publisher 出版商: Taishan jin dai hang kong ren wu lu 台山近代航空人物錄 [Taishanese connected with aviation in modern times], by Liu Zhongmin 劉重民. Taishan: Overseas Chinese Historical Society of Taishan, 1993, pp. 1-4.
Keywords 關鍵詞: Chinese aviators, 華籍飛行員
Category 類別: Digitized Articles
Media tags: , | Comments closed

“Meiguo Hua ren li shi yu she hui de yan jiu zai di er ci shi jie da zhan hou de fa zhan” 美國華人歷史與社會的研究在第二次世界大戰後的發展 (The development of research in America on Chinese American history and society after World War II)

“Meiguo Hua ren li shi yu she hui de yan jiu zai di er ci shi jie da zhan hou de fa zhan” 美國華人歷史與社會的研究在第二次世界大戰後的發展 (The development of research in America on Chinese American history and society after World War II)

Publisher 出版商: Hua qiao Hua ren li shi yan jiu 華僑華人歷史研究 [Overseas Chinese history studies]. Beijing: Overseas Chinese History Research Institute and Overseas Chinese Historical Society, 1993, pp. 14-22.
Category 類別: Digitized Articles
Media tags: , | Comments closed

“Meiguo de yi ge Hua ren she qun: zu ji Guangdong Hua Xian Hua ren de fa zhan shi” 美國的一個華人同鄉社群:族籍廣東花縣華人的發展史(A fellow townsmen group in the United States: History of the development of the Chinese of Hua Xian, Guangdong ancestry)

“Meiguo de yi ge Hua ren she qun: zu ji Guangdong Hua Xian Hua ren de fa zhan shi” 美國的一個華人同鄉社群:族籍廣東花縣華人的發展史(A fellow townsmen group in the United States: History of the development of the Chinese of Hua Xian, Guangdong ancestry)

Publisher 出版商: Zhongguo hai yang fa zhan shi lun wen ji 中國海洋發展史論文集 [Essays in Chinese maritime history], Vol. 5. Nankang, Taiwan: Sun Yat-Sen Institute for Social Sciences and Philosophy, Academia Sinica, 1993, pp. 561-603.
Category 類別: Digitized Articles
Media tags: , , | Comments closed

“Jia zhou Hua Xian ren she qu jian shi” 加州花縣人社區簡史 (A short history of the Huan Xian community in California)

“Jia zhou Hua Xian ren she qu jian shi” 加州花縣人社區簡史 (A short history of the Huan Xian community in California)

Publisher 出版商: Hua qiao Hua ren li shi yan jiu 華僑華人歷史研究 [Overseas Chinese history studies]. Beijing: Overseas Chinese History Research Institute and Overseas Chinese Historical Society, 1990-92, pp. 57-60.
Category 類別: Digitized Articles
Media tags: , , | Comments closed