The Collected Writings of the Master Archivist

Media tags Archives: Chinese aviators 華籍飛行員

“Ju Mei Hua yi de fei xing xian qu zhe” 居美華裔的飛行先驅者 (Pioneering Chinese aviators in America)

“Ju Mei Hua yi de fei xing xian qu zhe” 居美華裔的飛行先驅者 (Pioneering Chinese aviators in America)

Publisher 出版商: Dong xi bao 東西報, January 26, 1977, p. 15.
Category 類別: Digitized Artiles
Media tags: , , | Comments closed

“Za tan Zhongguo chu qi hang kong shi de yan jiu” 雜談中國初期航空史的研究 (Miscellaneous aspects in the study of early aviation history in China)

“Za tan Zhongguo chu qi hang kong shi de yan jiu” 雜談中國初期航空史的研究 (Miscellaneous aspects in the study of early aviation history in China)

Publisher 出版商: Taishan jin dai hang kong ren wu lu 台山近代航空人物錄 [Taishanese connected with aviation in modern times], by Liu Zhongmin 劉重民. Taishan: Overseas Chinese Historical Society of Taishan, 1993, pp. 1-4.
Keywords 關鍵詞: Chinese aviators, 華籍飛行員
Category 類別: Digitized Articles
Media tags: , | Comments closed