The Collected Writings of the Master Archivist

Media tags Archives: Chinese from Hua Xian County 花縣華人

“Meiguo de yi ge Hua ren she qun: zu ji Guangdong Hua Xian Hua ren de fa zhan shi” 美國的一個華人同鄉社群:族籍廣東花縣華人的發展史(A fellow townsmen group in the United States: History of the development of the Chinese of Hua Xian, Guangdong ancestry)

“Meiguo de yi ge Hua ren she qun: zu ji Guangdong Hua Xian Hua ren de fa zhan shi” 美國的一個華人同鄉社群:族籍廣東花縣華人的發展史(A fellow townsmen group in the United States: History of the development of the Chinese of Hua Xian, Guangdong ancestry)

Publisher 出版商: Zhongguo hai yang fa zhan shi lun wen ji 中國海洋發展史論文集 [Essays in Chinese maritime history], Vol. 5. Nankang, Taiwan: Sun Yat-Sen Institute for Social Sciences and Philosophy, Academia Sinica, 1993, pp. 561-603.
Category 類別: Digitized Articles
Media tags: , , | Comments closed

“Jia zhou Hua Xian ren she qu jian shi” 加州花縣人社區簡史 (A short history of the Huan Xian community in California)

“Jia zhou Hua Xian ren she qu jian shi” 加州花縣人社區簡史 (A short history of the Huan Xian community in California)

Publisher 出版商: Hua qiao Hua ren li shi yan jiu 華僑華人歷史研究 [Overseas Chinese history studies]. Beijing: Overseas Chinese History Research Institute and Overseas Chinese Historical Society, 1990-92, pp. 57-60.
Category 類別: Digitized Articles
Media tags: , , | Comments closed