The Collected Writings of the Master Archivist

Media tags Archives: Chinese schools 華文學校

“Zhong hua chuan tong de cun xu: er zhan qian Meiguo hua ren wen xue xiao yan jiu” 中華傳統的存續:二戰前美國華文學校研究 (Retention of the Chinese heritage: Chinese schools in America)

“Zhong hua chuan tong de cun xu: er zhan qian Meiguo hua ren wen xue xiao yan jiu” 中華傳統的存續:二戰前美國華文學校研究 (Retention of the Chinese heritage: Chinese schools in America)

Publisher 出版商: Shi jie Hua qiao Hua ren bai ke quan shu: zong lun 華僑華人百科全書: 總論 [Encyclopedia of Chinese overseas: Volume on general studies]. Beijing: Zhongguo Hua qiao chu ban she 中國華僑出版社, 2002, pp. 641-58.
Keywords 關鍵詞: Chinese schools 華文學校
Category 類別: Digitized Articles
Media tags: , | Comments closed